E–SHOP

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží a služeb firmy Grafické studio Svoboda.

Vaše osobní údaje budou použity výhradně k vyřízení objednávky a dodání objedaného zboží nebo služeb.


I. Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztahy mezi firmou Grafické studio Svoboda se sídlem Okrouhlá 22, 625 00 Brno, IČO: 620 96 788 (dále jen prodávající) a kupujícím. Smluvní vztah vzniká na základě kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (poštou, faxem, e-mailem nebo odesláním objednávky v elektronickém formuláři) a jejím písemným potvrzením prodávajícím (poštou, faxem nebo e-mailem). Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a vstupují v platnost podpisem kupní smlouvy nebo zasláním písemné objednávky kupujícího. Ve všech ostatních případech, které neupravují Podmínky, se smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem.

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění je dodávka:
- grafických prací (dále jen DTP)
- tiskovin (dále jen Tisku)
- fotoprací (dále jen Foto)
- reklamních a dárkových předmětů bez potisku (dále jen Zboží)
- reklamních a dárkových předmětů s potiskem (dále jen Služba) uvedených ve smlouvě a jejích přílohách.

III. Kupní cena

Kupní cena je stanovena dohodou na základě:
- písemné cenové nabídky
- cen uvedených v tištěném katalogu (nebo v e-shopu), případně zvlášť vydaným ceníkem, platným ke dni uzavření kupní smlouvy
- přijetím objednávky od kupujícího.

Všechny ceny jsou vždy uváděny bez DPH. Cena Zboží napájeného baterií nezahrnuje cenu baterií, pokud není v katalogu uvedeno jinak. Cena Zboží nezahrnuje náklady na balení zboží.Cena Zboží nezahrnuje náklady na dopravu. Balné, náklady na dopravu a případné recyklační poplatky budou účtovány ve faktuře samostatně. Slevy z kupní ceny jsou dány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. K ceně Zboží se připočítává přirážka 500 Kč bez DPH pokud není splněn minimální finanční limit zakázky (par. VI, odst. 2). Ceny Služeb (potisku) nezahrnují grafické zpracování podkladů a technickou přípravu pro tisk. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.

IV. Dodací podmínky

Dodací lhůta se stanoví:
- zboží: 1-5 týdnů
- služby: 3-5 týdnů

Dohodou mezi účastníky smlouvy lze dodací lhůtu zkrátit, a to za individuálních platebních podmínek nebo prodloužit podle potřeby kupujícího a možností prodávajícího. U zakázek s potiskem je kupující povinen do 1. pracovního dne od potvrzení přijetí objednávky dodat prodávajícímu podklady pro tisk a do 1. pracovního dne od zaslání grafických náhledů pro tisk je písemně odsouhlasit. V případě, že kupující nedodá podklady nebo písemně neodsouhlasí grafické náhledy ve výše stanoveném termínu, prodlužuje se dodací lhůta o počet dnů, po které je v prodlení s dodáním podkladů nebo s písemným odsouhlasením grafických náhledů. Sjednání zálohové platby začíná dnem připsání předepsané zálohové platby na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít. Částečné plnění je považováno za řádně plněnou dodávku. Místem plnění dodávky je:Bohunická 52, 619 00 Brno

V. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit za dodané Zboží a Služby kupní cenu včetně DPH a případné další náklady na dopravu, balení zboží a jiné. Způsoby úhrady:
- zálohovou platbou předem
- platbou v hotovosti
- platbou na dobírku
- platbou po dodání zakázky (fakturace)

Úhrada dle bodu d) je možná pouze po dohodě mezi účastníky smluvního vztahu. Splatnost faktury je do 7-14 dnů od jejího vystavení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vlastnická práva k předmětu kupní smlouvy přechází na kupujícího až po uhrazení faktury za dodané zboží a služby, a to v plné výši. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání částky v plné výši na účet prodávajícího. Pro případ prodlení kupujícího s platbou, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny, a to za každý den prodlení. Prodávající může fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen předmětnou fakturu v době splatnosti uhradit. Kupní cena za dodané zboží a služby, ani žádná její část, nesmí být kompenzována zápočtem vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu nebo pohledávkami jiných osob, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VI. Ostatní podmínky

Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému Zboží a Služeb až úhradou celé kupní ceny. Minimální hodnota objednaného Zboží je stanovena na částku 1 000 Kč bez DPH. Prodávající nenese odpovědnost za kvalitu potisku při dodání nekvalitní a nejednoznačné předlohy k potisku, včetně nepřesného určení barev a umístění potisku na předmětu smlouvy. Rovněž z těchto důvodů není prodávající v prodlení. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedostupnost dodávky Zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není na trhu dostupné. Prodávající bude v takovém případě informovat kupujícího písemným sdělením v dodacím listě nebo faktuře o částečném plnění dodávky, náhradním termínu plnění dodávky nebo o důvodech nemožnosti plnění dodávky Zboží v dohodnuté lhůtě. Prodávající má právo prodloužit termín plnění nebo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu škody vzniklou neplněním dodávky. Odpovědnost prodávajícího za vady Zboží a Služeb se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Odpovědnosti se prodávající zprostí, neuplatní-li kupující reklamaci na vady zboží, a to bez zbytečného odkladu a ve lhůtě stanovené těmito podmínkami. Kupující je povinen při převzetí Zboží a Služeb si dodaný předmět prohlédnout a uplatnit případné zjevné vady v reklamačním řízení písemně, nejpozději do 7 kalendářních dnů po převzetí, skryté vady nejpozději do 6 měsíců. Reklamovat lze zboží v originálních obalech, nijak nezměněné zásahem kupujícího. Okamžikem převzetí předmětu smlouvy nebo jeho předáním dopravci přechází riziko zničení, poškození nebo ztráty na kupujícího. Prodávající je povinen vady Zboží uznané v reklamačním řízení odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným způsobem nejpozději do 3 měsíců od uznání reklamace. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným skladováním nebo používáním Zboží. V případě, kdy prodávající uzná vadu zboží, nahradí kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného Zboží, které bylo předáno k reklamaci. Za vlastní Zboží dodané kupujícím k potisku, ručí prodávající pouze do sjednané výše ceny potisku. Uplatněná reklamace kupujícím nemá odkladný účinek na splatnost faktury, nedohodnou-li se obě strany jinak. Při nevyzvednutí hotové zakázky, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty celkové zakázky, a to v případě nepotištěného Zboží a 80 % z hodnoty celkové objednané zakázky v případě potisknutého Zboží, a to na základě vystavené faktury ze strany prodávajícího. V případě skladování hotové zakázky déle než 10 dnů po vystavení dodacího listu, bude prodávající účtovat kupujícímu poplatek za skladování, a to ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží za každý započatý den skladování. Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky ±5 %

VII. Odstoupení od smlouvy

Prodávající může odstoupit od smlouvy, jestliže kupující je s úhradou zálohy v prodlení více jak 14 dnů, v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodů odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva ruší. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy nebo i jejího částečného plnění, je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu do 10 dnů od odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy dle bodu 1, zaplatí kupující 20 % z hodnoty celkové objednané zakázky, a to v případě nepotištěného zboží nebo 80 % z hodnoty celkové objednané zakázky v případě potisknutého zboží, a to na základě vystavené faktury ze strany prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy nebo jinak založeného smluvního vztahu. V případech, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem. Případné soudní spory budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího. Zboží dodávané společností Grafické studio Svoboda je určeno výhradně k reklamním a propagačním účelům.